nevşehir

 • Ortahisar / 1960

  Ortahisar / 1960

 • Göreme Kartpostalı

  Göreme Kartpostalı

 • Ortahisar, Nevşehir / 1960′lar

  Ortahisar, Nevşehir / 1960′lar

 • Eski Nevşehir

  Eski Nevşehir

 • Göreme / 1919

  Göreme / 1919

 • Ortahisar, Nevşehir / 1960′lar

  Ortahisar, Nevşehir / 1960′lar

 • Ortahisar, Nevşehir / 1950′ler

  Ortahisar, Nevşehir / 1950′ler

 • Mustafapaşa, Nevşehir

  Mustafapaşa, Nevşehir