ince minare camii

 • İnce Minare Camii'nde Kubbe, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

  İnce Minare Camii'nde Kubbe, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

 • İnce Minare Camii'nde Pano, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

  İnce Minare Camii'nde Pano, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

 • İnce Minare Camii Kapısı, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

  İnce Minare Camii Kapısı, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

 • İnce Minare Camii, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

  İnce Minare Camii, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar