basmane

 • Basmane Civarlari, İzmir

  Basmane Civarlari, İzmir

 • Basmane Civarı, İzmir / 1894

  Basmane Civarı, İzmir / 1894

 • Basmane Tren Garı, İzmir / 1920

  Basmane Tren Garı, İzmir / 1920

 • İzmir Basmane / 1958

  İzmir Basmane / 1958

 • İzmir Basmane Çorakkapı Camii / 19 Şubat 1923

  İzmir Basmane Çorakkapı Camii / 19 Şubat 1923

 • İzmir Basmane Garı

  İzmir Basmane Garı

 • İzmir Basmane Tren Garı ve Çorakkapı Camii / 1920’ler

  İzmir Basmane Tren Garı ve Çorakkapı Camii / 1920’ler

 • Basmane Tren Garı, İzmir / 1900′ler

  Basmane Tren Garı, İzmir / 1900′ler

 • Basmane Tren Garı, İzmir. 

  Basmane Tren Garı, İzmir.