aizonai

  • Aizonai Örenyeri , Çavdarhisar - Kütahya / 1862

    Aizonai Örenyeri , Çavdarhisar - Kütahya / 1862

  • Aizonai Roma Köprüsü, Çavdarhisar - Kütahya / 1890′lar

    Aizonai Roma Köprüsü, Çavdarhisar - Kütahya / 1890′lar

  • Çavdarhisar, Kütahya / 1969

    Çavdarhisar, Kütahya / 1969