Bayburt / 1932

1

Bayburt / 1932

Bayburt / 1932 Eski İstanbul