Karaferye / 1935

1

Karaferye / 1935

Karaferye / 1935 Eski İstanbul