Kızılay, Ankara / 1960′lar

1

Kızılay, Ankara / 1960′lar

Kızılay, Ankara / 1960′lar Eski İstanbul