Ünye / 1875 Foto: Dmitri Ivanovich Yermakov

1

Ünye / 1875
Foto: Dmitri Ivanovich Yermakov

Ünye / 1875 Foto: Dmitri Ivanovich Yermakov Eski İstanbul