Kars / 1905

1

Kars / 1905 - 1910

Kars / 1905 Eski İstanbul