Kars / 1969

1

Kars / 1969

Kars / 1969 Eski İstanbul