Sahip Ata Türbesi, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

1

Sahip Ata Türbesi, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

Sahip Ata Türbesi, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar Eski İstanbul