Sahip Ata Camii Kapısı, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

1

Sahip Ata Camii Kapısı, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

Sahip Ata Camii Kapısı, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar Eski İstanbul