Sahip Ata Camii, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

1

Sahip Ata Camii, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

Kaynak: http://hdl.handle.net/10020/96r14_ref8418_bbk

Sahip Ata Camii, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar Eski İstanbul