Karaferye / 1916

1

Karaferye / 1916

Karaferye / 1916 Eski İstanbul