İskele Sokak, Antalya / 1973

1

İskele Sokak, Antalya / 1973

İskele Sokak, Antalya / 1973 Eski İstanbul