Aizonai Örenyeri , Çavdarhisar - Kütahya / 1862

1

Aizonai Örenyeri, Çavdarhisar - Kütahya / 1862

Alfred de Moustier Fotoğrafı

Aizonai Örenyeri , Çavdarhisar - Kütahya / 1862 Eski İstanbul