Ankara / 1956

1

Ankara / 1956

Ankara / 1956 Eski İstanbul