Kütahya / 1937

1

Kütahya / 1937

Kütahya / 1937 Eski İstanbul