Ankara / 1962

1

Ankara / 1962

Ankara / 1962 Eski İstanbul