Ankara / 1934

1

Ankara / 1934

Ankara / 1934 Eski İstanbul