Ankara / 1946

1

Ankara / 1946

Ankara / 1946 Eski İstanbul