Konya / 1945

1

Konya / 1945

Konya / 1945 Eski İstanbul