Ankara / 1925

1

Ankara / 1925

Ankara / 1925 Eski İstanbul