Köprülü, Makedonya / 1915

1

Köprülü, Makedonya / 1915

Köprülü, Makedonya / 1915 Eski İstanbul