Ankara / 1930

1

Ankara / 1930

Ankara / 1930 Eski İstanbul